Gezin/systeem behandeling

Ouderschap na echtscheiding

Buro ONE biedt hulp aan ouders en kinderen bij complexe opvoedvraag stukken, verstoorde communicatie, en verstoorde ouder-kind relaties in relatie tot scheiding.

Chronische conflicten tussen ouders die gescheiden zijn kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en kunnen bij zowel ouders als kinderen de levenskwaliteit aantasten, waardoor het moeilijk is voor ouders een bestaan op te bouwen na de scheiding en goed zorg te dragen voor een veilige opvoedsituatie waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

De hulp van Buro ONE richt zich na scheiding niet alleen op de ouders maar op het hele gezinssysteem rondom en met het kind. Dit zijn naast ouders vaak ook stiefouders, familieleden en andere belangrijke mensen uit het netwerk.

Buro ONE ondersteunt ouders bij de ouderschapsreorganisatie of parallel ouderschap.  Wanneer de relatie tussen ouders te ernstig geschaad is, kan het toewerken naar weinig tot geen contact meer rust en stabiliteit opleveren voor het kind. Buro ONE ondersteunt de ouder(s) dan individueel bij het parallel ouderschap door de ouderidentiteit en verantwoordelijkheid van de ouder in de complexe context te versterken.

In grote lijnen zijn er 3 fasen in de behandeling:

  1. In fase 1 worden de relaties, de verstoringen in kaart gebracht en wordt samen met de ouder (s) en de kinderen de doelen opgesteld.
  2. Fase 2 is de veranderfase, in deze fase gaat de behandelaar samen met ouder(s), kind (eren) en evt. andere belangrijke betrokken werken aan de doelen en aan het verbeteren van de onderlinge communicatie of het ontwikkelen van parallel ouderschap. We maken hierbij gebruik van verschillende methoden welke altijd afgestemd zijn op jullie doelen en vragen.
  3. Fase 3 is de eindfase en in deze fase kijken we samen met de systeemleden of de doelen zijn behaald en of de situatie verbeterd is in het systeem.

Buro ONE biedt maatwerk en ambulante hulpverlening en komt op uw vraag aan huis

Samengestelde gezinnen

Buro ONE biedt hulp aan samengestelde gezinnen die zich op hun eigen unieke manier willen ontwikkelen en soms is het nodig vanwege de complexe dynamiek daarbij ondersteund te worden. Als de posities van ieder in een samengesteld gezin onvoldoende aandacht krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen kunnen kinderen, ouders en stiefouders vastlopen in de dynamiek.
Het gevolg is vaak dat er hevig ontregelde emotionele processen kunnen ontstaan die de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling van de gezinsleden negatief aantasten.

Buro ONE biedt hulpverlening bij het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader t.a.v. ieders positie en belangen in een nieuw verhaal. Buro ONE kenmerkt en onderscheidt zich door een systeemgerichte en systeem aanpak.

In grote lijnen zijn er 3 fasen in de behandeling:

  1. In fase 1 worden de relaties, de verstoringen in kaart gebracht en wordt samen met de ouder, stiefouder en de kinderen de doelen opgesteld.
  2. Fase 2 is de veranderfase, in deze fase gaat de behandelaar samen met ouder ,stiefouder kind (eren) en evt. andere belangrijke betrokken werken aan de doelen en aan het verbeteren van de onderlinge communicatie. We maken hierbij gebruik van verschillende methoden welke altijd afgestemd zijn op jullie doelen en vragen.
  3. Fase 3 is de eindfase en in deze fase kijken we samen met de systeemleden of de doelen zijn behaald en of de situatie verbeterd is in het systeem.

Familiaal geweld

Buro ONE biedt gezinsbehandeling aan bij familiaal geweld. Opgroeien in een gezin waar sprake is van familiaal geweld is een aantasting van de basisvoorwaarden van het bestaan. Veiligheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen komen in het gedrang wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook van ouders. Familiaal geweld waaronder partnergeweld heeft grote gevolgen voor het ouderschap en daarmee ook op de kwaliteit van de opvoeding. Bij partnergeweld is er vaak sprake van veel en heftige ontregelende emoties en vaak worden ouders in beslag genomen door hun eigen emoties waardoor de zorg en de veiligheid voor hun kinderen in het gedrang komt.

Veel ouders vinden het moeilijk te praten over familiaal geweld en vaak gaat dit gepaard met schaamte.

De gezinsbehandeling verloopt in 4 fasen:

  1. In fase 1 worden de relaties, de verstoringen in kaart gebracht en wordt samen met de ouders en de kinderen een veiligheidsplan opgesteld om het relationeel geweld te stoppen.
  2. In fase worden samen met het gezin de doelen opgesteld en maken we samen met ouders en kinderen een zogenaamd herstelplan.
  3. Fase 3 is de veranderfase, in deze fase gaat de behandelaar samen met ouders, kind (eren) en evt. andere belangrijke betrokken werken een de doelen uit het herstelplan en aan het voorkomen van het geweld in de toekomst. In fase 3 wordt er gewerkt aan het duurzaam herstellen van de veiligheid in het gezin. We maken hierbij gebruik van verschillende methoden welke altijd afgestemd zijn op jullie doelen en vragen. Het is mogelijk naast de gezinsbehandeling ook een traumabehandeling in te zetten voor het kind of de jeugdige.
  4. Fase 4 is de eindfase en in deze fase kijken we samen met de systeemleden of de doelen zijn behaald en of de situatie verbeterd is in het systeem. We maken afspraken op welke manier de behandelaar nazorg evt. samen met het betrokken netwerk kan bieden om duurzaam herstel te bewerkstelligen.