Visie en Missie

Buro ONE biedt gezins-/systeemtherapie bij scheidingsproblematiek en relationele ouderproblematiek die een bedreiging vormen voor de ontwikkeling van het kind en de ontwikkeling van ouder-kindrelaties.

Bij Buro ONE vinden we het belangrijk vanuit een trauma bewuste en sensitieve benadering te werken.
Bij Buro ONE denken we dat conflicten een heel andere betekenis kunnen krijgen en mogelijkheden gaan scheppen voor ontwikkeling van ouders en kinderen. Door de betekenis van klachten en conflicten in een bredere context en generaties te onderzoeken.

We nodigen ouders uit en ondersteunen hen bij het vertellen van verhalen die nog niet verteld zijn (traumageschiedenis) en helpen hen de ontstaansgeschiedenis van overlevingspatronen te ontdekken die hen in het hier en nu belemmeren in verbinding te komen.

Door het inzetten van verschillende werkvormen ondersteunen we ouders met compassie te leren herkennen en erkennen van hun overlevingspatronen.

Hierdoor wordt er ruimte gecreëerd om te werken aan het herstel van de veiligheid in de ouder-kind relatie. Ouders worden ondersteund hun kind een stem te geven en sensitief en responsief op hun kind te gaan leren reageren.

Scheiding

Ouderschap na echtscheiding is een complexe taak. Wanneer dit gepaard gaat met chronische ouderconflicten kunnen kinderen en ouders hevig ontregeld raken. Dit heeft een grote negatieve invloed op het vader- en moederschap en op de opvoedingskwaliteit.

Chronische ouderconflicten vormen de grootste oorzaak van problemen bij kinderen zoals gedragsproblemen en lager presteren op school, loyaliteitsconflicten, oudervervreemding en ouderverstoting.

Ons uitgangspunt is dat het bespreekbaar maken van de complexiteit noodzakelijk is na scheiding en dat ouders in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben bij dit proces om ernstige problemen in de kind ontwikkeling te voorkomen.

Ouders kunnen leren zorg te dragen voor de kwaliteit van het ouderschap in een veranderende gezinssituatie.

Het is de taak van ouders het ouderschap te reorganiseren.

De missie van Buro ONE is ouders en kinderen te ondersteunen bij het ouderschapsreorganisatie proces en ouders in staat te stellen binnen nieuwe gezinsverbanden optimaal zorg te dragen voor het welzijn van hun kind.

Dit doen we door middel van het aanbieden van gezins-/systeemtherapie.

De visie van Buro ONE is dat een systemische aanpak noodzakelijk is.

Kinderen die te maken hebben met loyaliteitsconflicten hebben behoefte aan steun van een volwassene die hen verbindt met beide ouders, en die hen aanmoedigt overzicht te krijgen en te leren communiceren met hun ouders.
Buro ONE betrekt ouders, kinderen en hun directe omgeving bij de therapie.
Het is van belang dat ouders ondersteund worden binnen het complexe kader van ouderschap na echtscheiding een vorm te vinden die hen in staat stelt verbinding met hun kind (eren) te houden en zorg te dragen voor een veilige en verantwoordelijke opvoed situatie.

Relationeel geweld

Opgroeien in een gezin waar sprake is van relationele geweld tussen ouders is een aantasting van de basisvoorwaarden van het bestaan. Veiligheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen komen in het gedrang wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook van ouders.
Relationeel geweld waaronder partnergeweld heeft grote gevolgen voor het ouderschap en daarmee ook op de kwaliteit van de opvoeding.

Bij partnergeweld is er vaak sprake van veel en heftige ontregelende emoties en vaak worden ouders in beslag genomen door hun eigen emoties waardoor de zorg en de veiligheid voor hun kinderen in het gedrang komt.

Veel ouders vinden het moeilijk te praten over relationeel geweld en vaak gaat dit gepaard met schaamte.

Ons uitgangspunt is dat het belangrijk is in de aanpak van relationeel geweld ook wel huiselijk geweld genoemd ook aandacht moet zijn voor alle betrokkenen.

Buro ONE richt zich in eerste instantie op het stoppen van het relationeel geweld door een veiligheidsplan met de gezinsleden op te zetten.
Dit is een belangrijke voorwaarde en basis  om vervolgens de gezinsleden met elkaar opnieuw in verbinding te brengen en de relaties, het gevoel van veiligheid te herstellen.

Voor Buro ONE zijn respect, autonomie, transparantie en integriteit belangrijke sleutelwoorden in het hulpverleningsproces.

Voor Maatwerk en een persoonlijke benadering bent u bij Buro ONE aan het juiste adres.