Gezins-/systeemtherapie

Ouderschap na echtscheiding

Buro ONE biedt gezins-/systeem therapie aan ouders en kinderen bij complexe opvoedvraag stukken, verstoorde communicatie, en verstoorde ouder-kind relaties in relatie tot scheiding en/of relationeel geweld.

Chronische conflicten tussen ouders die samen zijn of gescheiden zijn kunnen ernstige negatieve gevolgen hebben voor de ontwikkeling van kinderen en ouders.

Deze kunnen bij zowel ouders als kinderen de levenskwaliteit aantasten, en belemmeren om goed zorg te dragen voor een veilige opvoedsituatie waarbinnen de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Het gevolg is vaak dat er hevig ontregelde emotionele processen kunnen ontstaan die de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling van de betrokkenen onder druk zetten.

De hulp van Buro ONE richt zich niet alleen op het kind en de ouders maar op het hele gezinssysteem rondom en met het kind. Dit zijn naast ouders vaak ook stiefouders, familieleden en andere belangrijke mensen uit het netwerk.

Buro ONE ondersteunt ouders bij de ouderschapsreorganisatie en/of parallel ouderschap.

Buro ONE ondersteunt de ouder(s) dan individueel bij het parallel ouderschap door de ouderidentiteit en verantwoordelijkheid van de ouder in de complexe context te versterken.

Buro ONE biedt maatwerk en ambulante hulpverlening.

Samengestelde gezinnen

Buro ONE biedt gezins-/systeem therapie aan samengestelde gezinnen die zich op hun eigen unieke manier willen ontwikkelen en soms is het nodig vanwege de complexe dynamiek daarbij ondersteund te worden.

Als de positie van ieder in een samengesteld gezin onvoldoende aandacht krijgt om zich goed te kunnen ontwikkelen kunnen kinderen, ouders en stiefouders vastlopen in de dynamiek van het samengestelde gezin.
Het gevolg is vaak dat er hevig ontregelde emotionele processen kunnen ontstaan die de identiteit en de persoonlijke ontwikkeling van de gezinsleden negatief aantasten.

Buro ONE biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van een gezamenlijk referentiekader ten aanzien van ieders positie en belangen in een nieuw verhaal.

Familiaal geweld

Buro ONE biedt systeemtherapeutische behandeling aan bij familiaal geweld.

Opgroeien in een gezin waar sprake is van familiaal geweld is een aantasting van de basisvoorwaarden van het bestaan.

Veiligheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in anderen komen in het gedrang wat grote gevolgen heeft voor de ontwikkeling van kinderen, maar ook van de ouders.

Familiaal geweld waaronder partnergeweld heeft grote gevolgen voor het ouderschap en daarmee ook op de kwaliteit van de opvoeding.

Bij partnergeweld is er vaak sprake van veel en heftige ontregelende emoties en vaak worden ouders in beslag genomen door hun eigen emoties en eigen jeugdtrauma’s waardoor de zorg en de veiligheid voor hun kinderen in het gedrang komt.

Veel ouders vinden het moeilijk te praten over familiaal geweld en vaak gaat dit gepaard met schaamte.

Buro ONE ondersteunt ouders bij realiseren van duurzame veiligheid in de ouder-kind-relatie en de ouder-ouder relatie door de stress in het gezin te verminderen, door de geestelijke gezondheid van ouders te vergroten en de onderlinge relaties te versterken.

Buro ONE biedt maatwerk en ambulante hulpverlening.